Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

Bộ phận công nghệ nông nghiệp

Các hoạt động kinh doanh chính

Phòng ngừa thiệt hại động vật hoang dã, nông nghiệp công nghệ viện nghiên cứu, trường đại học nông nghiệp và công nghệ, bảo vệ thực vật, quy định trên ghi nhãn thực phẩm, truy tìm nguồn gốc phương pháp cho gạo, luật kiểm soát phân bón, hóa chất nông nghiệp quy định luật pháp, bảo tồn môi trường loại nông nghiệp

Về việc bảo vệ động vật hoang dã

Của luật kiểm soát phân bón

Hiroshima tỉnh nông nghiệp thông tin mạng cục bộ

Phần mở rộng hợp tác nông nghiệp và hướng dẫn

Ngày kiểm tra phân phối gạo