Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

Sự đổi mới thúc đẩy đội trong nhỏ và công ty liên doanh hỗ trợ chịu trách nhiệm.

Các hoạt động kinh doanh chính

Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp, trong khi hỗ trợ nhỏ và liên doanh công ty, để thúc đẩy khoa học và công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, Hiroshima sẽ trung tâm nghiên cứu liên ngành công nghiệp-academia, thiết bị thử nghiệm, văn bằng diploma công nhân kỹ thuật điện xây dựng ban hành

Bất động sản R & d và sở hữu trí tuệ

Mới bắt đầu-up và phát triển kinh doanh mới cho suy nghĩ của bạn

Lĩnh vực kinh doanh mới phát triển chương trình chứng nhận