Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

Vùng nông thôn, bộ phận xúc tiến

Các hoạt động kinh doanh chính

Trong chính sách phát triển nông thôn có kế hoạch và phối hợp, trong khi khu vực nông thôn quy định chương trình khuyến mãi, chính sách thúc đẩy phát triển

[Kế hoạch] Trong quy định chương trình khuyến mại của khu vực nông thôn và quy hoạch

[Đào tạo] Hiroshima 'người ' và những giấc mơ tương lai học

[Network] Hòa bình đảo nông thôn và đội ngũ 500

Đà [xây dựng] Hòa bình đảo nông thôn xã hội Cafe (woodlands, làng biển hội nghị chuyên đề)

[Nhân sự] Hợp tác khu vực