Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

Đổi mới đội sáng tạo môi trường bảo trì chương trình khuyến mại

Các hoạt động kinh doanh chính

Môi trường và sự đổi mới
Thúc đẩy hợp tác công nghiệp-academia
Những gì lập kế hoạch nguồn nhân lực
Quản lý công ty con của Ken và hỗ trợ hoạt động

Trung tâm sáng tạo

Đổi mới nói chuyện ở Hiroshima

Sự kiện cộng đồng

Tiền điện tử hệ thống giấy chứng nhận quà tặng phí bảo hiểm

Ngành công nghiệp-academia mới nghiên cứu khoa học

Khu vực loại đề xuất