Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

Bộ phận bảo trì

Hiroshima ban đầu các chính phủ tỉnh (công trình công cộng như các lựa chọn)

Các hoạt động kinh doanh chính

Những điều về refurbishing của tòa nhà và cấu trúc và quy hoạch bảo tồn.
Liên quan đến thi công xây dựng công trình và cấu trúc và bảo tồn;
Ngày giảng dạy về xây dựng;

Xây dựng xây dựng tài liệu

Thiết kế đề xuất

Tổ chức sự kiện