Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

Cục quan hệ công

Các hoạt động kinh doanh chính

Thông tin quản lý và hoạt động của quan hệ công chúng và báo chí liên lạc, quan hệ công cộng giấy xuất bản, truyền hình, website, Twitter, Facebook, LINE, công khai, JST

Hàng tháng các vấn đề tháng này của bộ phận quan hệ công chúng bởi 2018

Trong các bộ phận quan hệ công chúng, tiến hành kinh doanh tiêu đề cho mỗi mục, cũng như toàn nghe liên quan đến quan hệ công chúng và doanh nghiệp.

Twitter, Facebook, và dòng @ PR bằng cách sử dụng các hoặc

Sử dụng YouTube, video, vv.

Đối thủ cạnh tranh của tỉnh Hiroshima quan hệ công chúng