Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

Xây dựng đoàn

Các hoạt động kinh doanh chính

Ủy quyền môi giới và dẫn đường dựa trên việc xây dựng tiêu chuẩn pháp luật và kiến trúc Pháp luật

Kế hoạch quản lý an toàn an toàn tỉnh Hiroshima xây dựng

Mã xây dựng, v.v...

Về thủ tục xây dựng tiêu chuẩn pháp luật

Để thúc đẩy những retrofit địa chấn

Về tài trợ nghiên cứu cải thiện vốn xã hội