Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

Tin tức hình ảnh

Cung cấp thông tin về giáo dục tỉnh Hiroshima.

Thường được sử dụng từ khóa

Tuyển sinh Kỳ thi tuyển dụng giáo viên Hiroshima khôn ngoan học Danh sách các trường Ngân sách Học phí Giáo viên ký kết hợp đồng tạm thời Một câu chuyện nhỏ tốt đẹp cảm hứng