Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

Truy cập vào vốn và City Hall place, danh bạ, vv.

Gửi bài, Hiển thị trang cho in ấn 12/23/2011

Là quyền truy cập vào các văn phòng tỉnh Hiroshima, triển khai văn phòng, địa chỉ liên lạc, vv.

Vui lòng nhập từ menu ở bên phải.

Nội dung nổi bật

Lắng nghe bạn

Mức độ hài lòng Chúng tôi đang hài lòng với nội dung của bài viết này? 
Mức độ dễ dàng Bài này đã được dễ dàng tìm thấy? 

Chia sẻ bài viết này