Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

Công tác phòng chống thiên tai tỉnh Hiroshima Web Tin tức

Hiện nay, không có tin tức khẩn cấp.

Con số nổi bật của tháng này


Số lượng các máy chủ lưu trữ cho các trò chơi Olympic Tokyo

Các máy chủ

Địa điểm 全国1 (1 quận và 22 thành phố và thị xã)